การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าโรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงทำให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นอาหารสมองอย่างดียิ่ง เพื่อจะนำไปขยายผลต่อกับโรงเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งใจจะไปตรวจเยี่ยมให้ครบทั้ง 12 แห่ง และจากที่ได้การชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียนแล้ว รู้สึกชื่นใจและขอชื่นชมในทักษะ ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ที่แม้จะเป็นเด็กต่างจังหวัดยังสามารถทำได้ดีประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งยวด มีพัฒนาการที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับเด็กในสมัยก่อน

การขับเคลื่อนการศึกษาด้านโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พบว่า  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ