ติดต่อสำนัก

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาตร์ ศึกษา (สบว.)

อาคารพัสดุเดิม สป ชั้น 3
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม 10300

โทรศัพท์ 0 2288 5590 

E-mail : pcshcenter@gmail.com

หมายเหตุ อาคารอยู่ซ้ายมือ ติดประตูทางออก ฝั่ง บช.น. ชั้นล่างจะเป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กศน.

Excellent in Science Education Bureau (ESEB) 
Office of the Basic Education Commissions.
Ministry of Education, Thailand 

Office Address : 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, 10300 
Office: +662-288-5920 Fax: +662-281-0825 Official 
Website: http://eseb.obec.go.th