สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายพิสุทธิ์ ยงทางเรือ

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ

นายวัชรินทร์ จะปะมากา

นักวิชาการศึกษา

 

นายทรงเดช บุญสา

 

 

นางสาวพรรษา จังพานิช

 

 

นางสาวกัญญาภัค รัตนศรี

 

 

นายศราวุฒิ อามาตมนตรี

กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ

นายพิสุทธิ์ ยงทางเรือ

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นายปิยพงษ์ ณ ถลาง

 

นางสาวมาลินี ศรีสมุทร

นางสาวฐศิวรรณ วรรณรังษี

กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพรวลี จันทร์ดวง

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

นางรัตนาภรณ์ รัตนแสง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสราลี นุชนารถ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี ทีสานนท์

นางสาววรนุช ศรีอรัญ

นายรติพัฒน์ คุณมาศ

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

นายปรเมศวร์ ชรอยนุช

นักวิชาการศึกษา

 

นายอาภา เจนพนัส
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธันวภร แก้วน้อย

 

 

นายพงศ์ภาณุ สนธิรัตน์

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

นายรัตพล วันมูล

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ

 

นางสาวรัชฎาภรณ์ ศิริ