สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Add Your Heading Tex...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัยนี้มีวัตถุปร...

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รูปแบบการจัดการเรียน...

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เอกสารการประชุมชี้แจ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกร...