บุคลากร

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวชลฤทัย ทวีแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวชลฤทัย ทวีแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม
– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสริตา แก้วหาวงค์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณภัสร ปวรางกูร
นักวิชาการศึกษา

หน้าที่และอำนาจ

– อยู่ระหว่างดำเนินการ –