ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

๑. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

๒. ส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย และขับเคลื่อนเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวิชาการและการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดผู้มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

๓. รับผิดชอบการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศและการต่อยอดผู้มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. ประสานงานและสร้างระบบภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

๕. กำกับ ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา และเผยแพร่แก่สาธารณชน

๖. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและองค์คณะบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงาน