สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ

นายวัชรินทร์ จะปะมากา

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวพรรษา จังพานิช

 

 

นางสาวกัณกนิษฐ์ สว่างใจธรรม

 

นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว

นางสาววรดา สร้อยมล

กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสาวฐิติพร หิรัญอ่อน

นักวิชาการศึกษา

นายปิยพงษ์ ณ ถลาง
(งาน จ.ภ.)

นางสาวมาลินี ศรีสมุทร
(งาน จ.ภ.)

นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี
(ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ)

กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพรวลี จันทร์ดวง

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

นางสาวสราลี นุชนารถ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์
นักวิชาการศึกษา

นายธีรเดช วีระทองประเสริฐ

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

นายปรเมศวร์ ชรอยนุช

นักวิชาการศึกษา

 

นายอาภา เจนพนัส
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธันวภร แก้วน้อย

 

 

นางสาววรนุช ศรีอรัญ

นางสาวลลิตา ขวัญสุข

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

นายอุเทน ปะวะภูชะโก

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ

 

นางสาวรัชฎาภรณ์ ศิริ