บุคลากรสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2280 5556
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2280 5534
นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2628 5339
กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
นายวัชรินทร์ จะปะมากา
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2628 5335
นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว
โทร. 0 2628 5335
นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี
โทร. 0 2288 5590
นางสาวสุดารัตน์ วรรณพงษ์
โทร. 0 2288 5590
กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
โทร. 0 2628 5339
นางสาวนภาพร
อมรเดชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2288 5590
นางสาวฐิติพร หิรัญอ่อน
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
นางสาววาสนา ประกอบแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
นางสาวศิริลักษณ์ กงจักร
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
นางสาวกัณกนิษฐ์
สว่างใจธรรม
โทร. 0 2628 5340
นางสาววราภรณ์ กุลตัน
โทร. 0 2288 5590
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2280 5534

 

นางสาวพรวลี จันทร์ดวง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2288 5801
นายณัฐภัทร เมืองจินดา
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5801
นางสาววรนุช ศรีอรัญ
โทร. 0 2288 5801
นางสาววรดา สร้อยมล
โทร. 0 2288 5801
นายวัชรวิชช์ วัฒนมั่นคง
โทร. 0 2288 5801
นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว
โทร. 0 2628 5340
กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
นายปรเมศวร์ ชรอยนุช
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
 
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5801
นางสาวลลิตา ขวัญสุข
 โทร. 0 2288 5801
นางสาวสุจิราภรณ์ 
ธรรมาพิศิษฐ์
โทร. 0 2628 5335
กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
นายอุเทน ปะวะภูชะโก
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2628 5335
นางสาววชิราพร
ปุญญภิญโญ
โทร. 0 2628 5335
นางสาวนิราวรรณ อินทนาคม
 โทร. 0 2628 5335
ข้าราชการซึ่งมาปฏิบัติราชการที่สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นการชั่วคราว
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

 

นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

 

นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
สพม.เชียงใหม่