บุคลากรสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2280 5556
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
ที่ปรึกษา
โทร. 0 2288 5590
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2280 5534
นายโอฬาร ขยันการนาวี
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2628 5339
นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทร. 0 2628 5339
กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายวัชรินทร์ จะปะมากา
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2628 5335
นางสาววราภรณ์ กุลตัน
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี
โทร. 0 2288 5590
นางสาวณิชากานต์ เกตสมภาร
 โทร. 0 2628 5335
นางสาวพิมพ์ประภา ท่าข้าม
 โทร. 0 2288 5590
กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2288 5590
นางสาวนภาพร
อมรเดชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2288 5590
นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2288 5590
นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2288 5590
นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2288 5590
นางสาวยูถิกา ฉายลักษมี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2288 5590
กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวชลฤทัย  ทวีแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2628 5339
นางสาวสริตา แก้วหาวงค์
โทร. 0 2628 5340
นางสาวณภัสร ปวรางกูร
โทร. 0 2288 5590
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา)
โทร. 0 2280 5534

 

นายอนวัช ไข่ขาว
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0 2628 5340
นางสาวปิยธิดา ณ อุบล
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5801
นางสาวสุจิตรา ทุ้ยแป
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5801
นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว
โทร. 0 2288 5801
นางสาวน้ำพลอย อัมไพพันธ์
โทร. 0 2288 5801
นายพันธ์พัทธ์ ชัยด้วง
โทร. 0 2288 5801
นางสาวศศิปภา พระสนชุ่ม
โทร. 0 2288 5801
กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายปรเมศวร์ ชรอยนุช
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2288 5590
นางสาวลลิตา ขวัญสุข
 โทร. 0 2628 5335
นางสาวชนมน ชูเชิด
 โทร. 0 2288 5590
กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2628 5335
นางสาวธัญวลัย กินขุนทด
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2628 5335
นางสาวปาณิศา ดำเนินผล
โทร. 0 2628 5335
นายพงษกรณ์ ซังธาดา
โทร. 0 2628 5335