การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัยนี้มีวัตถุปร...

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รูปแบบการจัดการเรียน...