บุคลากร

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายปรเมศวร์ ชรอยนุช
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
นางสาวลลิตา ขวัญสุข
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชนมน ชูเชิด
นักวิชาการศึกษา

หน้าที่และอำนาจ

– อยู่ระหว่างดำเนินการ –