กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระบบการบริหารงาน

ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

time

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานราชการ สพฐ.

Smart OBEC

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

OBEC mail

ระบบอีเมล์สำนักงาน สพฐ.

eSAR

ระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอก

ระบบงบประมาณ

ระบบติดตามงบประมาณ จ.ภ.

ระบบติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ สภาพัฒน์

ระบบเบิกใบเสร็จ

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

e-SLIP

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น สพฐ.

Plan

ระบบแผนงานและงบประมาณ