กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

10 ปี การพัฒนาต่อยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามอุดมการณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง

สัมฤทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย