บุคลากร

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา) 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
นายอนวัช ไข่ขาว
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายณัฐภัทร เมืองจินดา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยธิดา ณ อุบล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวน้ำพลอย อัมไพพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นายพันธ์พัทธ์ ชัยด้วง
นักวิชาการศึกษา
นายอิทธินันท์ ราชาอาจ
นักวิชาการศึกษา

หน้าที่และอำนาจ

– อยู่ระหว่างดำเนินการ –