ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาตร์ศึกษา (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคารพัสดุ สป.ศธ. เดิม ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2288 5590

หมายเหตุ อาคารอยู่ซ้ายมือ ติดประตูทางออก ฝั่ง บช.น. ชั้นล่างจะเป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กศน.

Excellent in Science Education Bureau (ESEB) 
Office of the Basic Education Commissions.
Ministry of Education, Thailand 

Office Address : 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, 10300 
Office: +662-288-5590 Fax: +662-288-5590 
Website: http://www.eseb.obec.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

สำหรับ รับ – ส่ง หนังสือราชการ
For receiving and sending government documents
สำหรับติดต่อสอบถาม
For inquiries
ที่กลุ่มงานงาน/โครงการหมายเลขโทรศัพท์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณงานบริหารทั่วไปTel./Fax. 0-2288-5590eseb@obecmail.obec.go.th
งานแผนงานและงบประมาณ/แผนงบ จ.ภ.0-2628-5335pcshcenter.bud@gmail.com
2กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
งานวิชาการ จ.ภ.0-2628-5339pcshcenter.aca@gmail.com
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ มัธยมศึกษา0-2628-5340science.obecpower10@gmail.com
3กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา
และคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา0-2288-5801science10primary@gmail.com
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอล AIkidbright2021@gmail.com
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยlsh.obec2021@gmail.com
0-2280-5534
4กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ในประเทศ
0-2288-5801cooperation@eseb.go.th
งานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ
0-2288-5590 
5กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ
งานบุคคล จ.ภ.0-2628-5335hr.esebcenter@gmail.com