ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาตร์ศึกษา (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคารพัสดุ สป.ศธ. เดิม ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2288 5590

หมายเหตุ อาคารอยู่ซ้ายมือ ติดประตูทางออก ฝั่ง บช.น. ชั้นล่างจะเป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กศน.

Excellent in Science Education Bureau (ESEB) 
Office of the Basic Education Commissions.
Ministry of Education, Thailand 

Office Address : 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, 10300 
Office: +662-288-5590 Fax: +662-288-5590 
Website: http://www.eseb.obec.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

สำหรับ รับ – ส่ง หนังสือราชการ
For receiving and sending government documents
สำหรับติดต่อสอบถาม
For inquiries
: saraban04278@obec.go.th

 

: info@eseb.go.th

ที่ กลุ่มงาน งาน/โครงการ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1 กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป Tel./Fax. 0-2288-5590 saraban04278@obec.go.th (สารบรรณสำนัก)
งานแผนงานและงบประมาณ/แผนงบ จ.ภ. 0-2628-5335 pcshcenter.bud@gmail.com
2 กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
งานวิชาการ จ.ภ. 0-2628-5339 pcshcenter.aca@gmail.com
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ มัธยมศึกษา 0-2628-5340 science.obecpower10@gmail.com
3 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา
และคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา 0-2288-5801 science10primary@gmail.com
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอล AI kidbright2021@gmail.com
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย lsh.obec2021@gmail.com
0-2280-5534
4 กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ งานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ในประเทศ
0-2288-5801 cooperation@eseb.go.th
งานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ
0-2288-5590  
5 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ
งานบุคคล จ.ภ. 0-2628-5335 hr.esebcenter@gmail.com