การติดต่อสำนัก

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาตร์ ศึกษา (สบว.)

อาคารพัสดุเดิม สป ชั้น 3
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม 10300

โทรศัพท์ 0 2288 5590 

E-mail : eseb@obecmail.obec.go.th

หมายเหตุ อาคารอยู่ซ้ายมือ ติดประตูทางออก ฝั่ง บช.น. ชั้นล่างจะเป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กศน.

Excellent in Science Education Bureau (ESEB) 
Office of the Basic Education Commissions.
Ministry of Education, Thailand 

Office Address : 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, 10300 
Office: +662-288-5590 Fax: +662-288-5590 
Website: http://eseb.obec.go.th

ที่

กลุ่มงาน

งาน/โครงการ

หมายเลขโทรศัพท์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1

กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ

(บริหารทั่วไป)

Tel./Fax. 0-2288-5590

eseb@obecmail.obec.go.th

(แผนงานและงบประมาณ/แผนงบ จ.ภ.)

0-2628-5335

pcshcenter.bud@gmail.com

2

กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ

(งานวิชาการ จ.ภ.)

0-2628-5339

pcshcenter.aca@gmail.com

(โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ มัธยมศึกษา)

0-2628-5340

science.obecpower10@gmail.com

3

กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

(โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา)

0-2288-5801

science10primary@gmail.com

(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอล AI)

kidbright2021@gmail.com

(โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย)

lsh.obec2021@gmail.com

0-2280-5534

4

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

(โครงการ โคเซ็น)

0-2280-5590

pcshcenter.inter@gmail.com

5

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

(งานบุคคล จ.ภ.)

0-2628-5335

hr.esebcenter@gmail.com