บุคลากร

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
นางสาวธัญวลัย กินขุนทด
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปาณิศา ดำเนินผล
นักจัดการงานทั่วไป
นายพงษกรณ์ ซังธาดา
นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่และอำนาจ

1. จัดทำนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. จัดทำและพัฒนาร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษามอบหมาย