บุคลากร

นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน
นักวิชาการศึกษา
– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา

หน้าที่และอำนาจ

– อยู่ระหว่างดำเนินการ –