เชิญชวนนักเรียนมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์กับ สวทช.

เชิญชวนนักเรียนมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์กับ สวทช.

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินพันธกิจดังกล่าว สวทช. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแบบมีเหตุผล รวมถึงตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดความสนใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมาเป็นก าลังส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การเติบโตด้วยฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๓ สวทช. โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้จัดกิจกรรมอบรมเฉพาะทาง กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ATCG : DNA for Beginner

กิจกรรมอบรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ประสาน
นางสาวกรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ
๗๗๑๑๓ หรือ ๐๙ ๐๖๖๔ ๘๗๑๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th
นางสาวจันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๔๙ หรือ ๐๘ ๙๙๒๙ ๑๐๙๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 2 เห็ดป่าหน้าฝน

กิจกรรมอบรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้ประสาน นางสาวจันทิรา ปัญญา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ๗๗๒๔๙ หรือ ๐๘ ๙๙๒๙ ๑๐๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

กิจกรรมอบรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้ประสาน นางสาวจันทิรา ปัญญา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๔๙ หรือ ๐๘ ๙๙๒๙ ๑๐๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 4 มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ

กิจกรรมอบรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้ประสาน
นางสาวกรรณาภรณ์ สุจริตกุล
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๑๑๓ หรือ ๐๙ ๐๖๖๔ ๘๗๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมอบรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
อบรมครั้งละ ๓๐ คน สามารถนัดหมาย วันและเวลา กับผู้ประสานงานกิจกรรม

ผู้ประสาน
นางสาวเสาวณีย์ โสภณนันทวัฒน์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๒๐ หรือ ๐๘ ๑๘๔๘ ๐๙๔๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saowanee@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 6 Fun Science Day

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ประสาน
นางสาวนิภาพร ปานปั้น
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๑๗ หรือ ๐๘ ๑๖๕๙ ๙๓๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nipapornp@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 7 3D Modelling Design and 3D Printer

กิจกรรมฝึกทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครั้งละ ๓๐ คน โดยประสานการจัดกิจกรรม กับผู้ประสานงาน

ผู้ประสาน
นางสาวปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๒๖ หรือ ๐๘ ๕๒๒๙ ๓๕๑๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ poramaporn@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 8 Design and Create Masterpiece with Laser Cutting Machine

กิจกรรมฝึกทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครั้งละ ๓๐ คน โดยประสานการจัดกิจกรรมกับผู้ประสานงาน

ผู้ประสาน
นางสาวปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๒๖ หรือ ๐๘ ๕๒๒๙ ๓๕๑๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ poramaporn@nstda.or.th

กิจกรรมที่ 9 แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน

ผู้ประสาน นางสาวกาญจนา สาระสุข
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๑๘ หรือ ๐๖ ๑๔๑๔ ๔๕๒๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kanjana.sar@nstda.or.th

admin@eseb.obec

admin@eseb.obec

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *