ครม.เห็นชอบการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (รร.จ.ภ.)

การดำเนินโครงการพัฒนา รร.จ.ภ. ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีจุดมุ่งหมายพิเศษในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงสุดและมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนดังกล่าวให้มีความสามารถศึกษาต่อทางด้าน STEM ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร และนักคณิตศาสตร์

การดำเนินการของกลุ่ม รร.จ.ภ. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมด้าน STEM เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนากลุ่ม รร.จ.ภ. ให้ก้าวหน้า ก้าวทันยุคสมัย จึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางพัฒนา โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการ ดังนี้

  1. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำบล) ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (รร.จ.ภ.) ประจำเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
เขตตรวจราชการที่จังหวัดเขตพื้นที่บริการ
3กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
9จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
12กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
14ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
15เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
18กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

รวมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว (จำนวน 6 แห่ง แห่งละประมาณ 545.993 ล้านบาท) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะเวลารวม 5 ปี) รวมงบประมาณจำนวน 3,275.958 ล้านบาท ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.25652566256725682569รวม
งบประมาณ (ล้านบาท)443.400781.098870.060749.700431.7003,275.958

นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงแก้ไขจังหวัดเขตพื้นที่บริการ รร.จ.ภ. ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนโรงเรียนและบริบทเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม ระบบราชการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ และดำเนินการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารงานกลุ่ม รร.จ.ภ. ให้เกิดเอกภาพ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล วิชาการ งบประมาณ และบริหารทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป

2. ให้มีคณะกรรมการพัฒนา รร.จ.ภ. มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำการบริหารงานและการพัฒนา รร.จ.ภ. แก่ ศธ. สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนา กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ รร.จ.ภ.

#ศธ. 360 องศา

Watcharin Japamaka

Watcharin Japamaka

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *