การประเมินมาตรฐาน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

คู่มือการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเอกสารสําหรับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําในระดับนานาชาตินําไปสู่การเป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลุงทุนโดยเฉพาะแหล่งทุนจากต่างประเทศ ทําให้การลงทุนกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อันเป็นการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อไป

Watcharin Japamaka

Watcharin Japamaka

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *