การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีหลักการเพื่อเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นําไปใช้ในการจัด การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ผ่านกระบวนการสร้างความสนใจ (Engagement Phase) การสํารวจและค้นหา (Explore Phase) การอธิบายและลงข้อสรุป (Explain Phase)การจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ (Ecosystem Phase) การขยายความรู้(Expansion Phase) การประเมินผล (Evaluation Phase) การนําความรู้ไปใช้(Extension Phase) การส่งเสริมพัฒนาให้ดีขึ้น (Enhance Phase) การเพิ่มพูนทักษะ (Up-skill Phase) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป้าหมาย และอุดมการณ์ของโรงเรียน นําไปสู่การเป็นนักวิจัย และนวัตกรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Watcharin Japamaka

Watcharin Japamaka

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *